Cập nhật tính năng mới

Haravan cập nhật tính năng mới - 06/12/2019
Để hỗ trợ các khách hàng đang sử dụng hệ thống OmniPower, đội ngũ phát triển sản phẩm trân trọng thông báo bản cập nhật ngày 06/12 với nhiều cải thiện v...
Fri, 6 Tháng 12, 2019 at 11:35 AM
Haravan cập nhật tính năng mới - 03/12/2019
Để hỗ trợ các khách hàng đang sử dụng hệ thống OmniPower, đội ngũ phát triển sản phẩm trân trọng thông báo bản cập nhật ngày 03/12 với nhiều cải tiến v...
Tue, 3 Tháng 12, 2019 at 2:15 PM
Haravan cập nhật tính năng mới - 15/11/2019
Để hỗ trợ các khách hàng đang sử dụng hệ thống Omnipower, đội ngũ phát triển sản phẩm trân trọng thông báo bản cập nhật ngày 15/11 với nhiều cải tiến v...
Mon, 18 Tháng 11, 2019 at 10:54 AM
Haravan cập nhật tính năng mới - 08/11/2019
Để hỗ trợ các khách hàng đang sử dụng hệ thống Omnipower, đội ngũ phát triển sản phẩm trân trọng thông báo bản cập nhật ngày 08/11 với nhiều cải thiện ...
Mon, 18 Tháng 11, 2019 at 10:54 AM
Haravan cập nhật tính năng mới - 01/11/2019
Để hỗ trợ các khách hàng đang sử dụng hệ thống Omnipower, đội ngũ phát triển sản phẩm trân trọng thông báo bản cập nhật ngày 01/11 với nhiều cải thiện ...
Mon, 18 Tháng 11, 2019 at 10:54 AM
Haravan cập nhật tính năng mới - 19/07/2019
Để hỗ trợ các khách hàng đang sử dụng Haravan, đội ngũ phát triển sản phẩm trân trọng thông báo bản cập nhật ngày 19/07 với hai sự thay đổi quan trọng...
Mon, 18 Tháng 11, 2019 at 10:54 AM
Haravan cập nhật tính năng mới - 17/06/2019
Để hỗ trợ các khách hàng đang sử dụng Haravan, đội ngũ phát triển sản phẩm trân trọng thông báo bản cập nhật ngày 17/6 với hai tính năng quan trọng: 1. C...
Mon, 17 Tháng 6, 2019 at 2:11 PM
Haravan cập nhật tính năng mới - 04/06/2019
Để hỗ trợ các khách hàng đang sử dụng, đội ngũ phát triển sản phẩm trân trọng thông báo bản cập nhật Haravan ngày 04/06 với các tính năng mới: 1. N...
Wed, 5 Tháng 6, 2019 at 7:23 AM
Haravan cập nhật tính năng mới 19/05/2019
Để hỗ trợ các khách hàng đang sử dụng Haravan, chúng tôi trân trọng thông báo bản cập nhật ngày 19/5 với hai tính năng mới: 1. Thêm tính năng in barcode...
Mon, 20 Tháng 5, 2019 at 1:53 PM