Hướng dẫn bán hàng trên HaraRetail

Giới thiệu HaraRetail
HaraRetail là một ứng dụng hỗ trợ việc bán hàng tại cửa hàng (Bán hàng Offline). Khi sử dụng ứng dụng HaraRetail, các thông tin về sản phẩm, đơn hàng, khách...
Tue, 29 Tháng 11, 2022 at 10:47 SA
Đăng nhập vào Hararetail
Khi đã có tài khoản HaraRetail, Nhà bán hàng đăng nhập vào https://store.hararetail.com để sử dụng. Đăng nhập vào HaraRetail Sau khi đã có tài khoả...
Fri, 8 Tháng 7, 2022 at 3:30 CH
Tài khoản Hararetail của bạn
HaraRetail có 2 loại tài khoản chính với những phân quyền khác nhau: Tài khoản chủ doanh nghiệp và tài khoản nhân viên. Tài khoản chủ doanh nghiệp là tà...
Fri, 8 Tháng 7, 2022 at 3:34 CH
Thêm tài khoản nhân viên
Tính năng Thêm mới tài khoản cho phép bạn tạo tài khoản đăng nhập vào Haravan cho từng nhân viên, sau đó phân quyền cho nhân viên đó. Để sử dụng tính năng P...
Wed, 14 Tháng 9, 2022 at 9:10 SA
Nhóm tài khoản (Nhóm phân quyền)
Để kiểm soát hoạt động của các nhân viên khi sử dụng hệ thống Haravan, bạn có thể tạo nhóm tài khoản cho từng vai trò của nhân viên và tùy chọn những tha...
Wed, 14 Tháng 9, 2022 at 9:11 SA
Nhóm phân công
Việc phân quyền và trao quyền cho quản trị viên sẽ không thực sự đầy đủ nếu bỏ qua việc thiết lập nhóm phân công. Bằng cách sử dụng một cách chuẩn xác và li...
Fri, 8 Tháng 7, 2022 at 9:42 SA
HaraRetail - Quản lý ca
MỤC LỤC 1. Mở ca 2. Điều chỉnh 3. Đóng ca 4. Xem chi tiết doanh thu Khi thực hiện bán hàng tại cửa hàng, quản lý ca là một thao tác cần thiết để Nhà ...
Thu, 18 Tháng 8, 2022 at 1:56 CH
Cấu hình quản lý ca
Khi cài đặt ban đầu, chức năng quản lý ca này mặc định được tắt. Bài viết sẽ hướng dẫn cho Nhà bán hàng mở chức năng quản lý ca trong cấu hình và những điều...
Fri, 8 Tháng 7, 2022 at 4:24 CH
Tạo đơn hàng trên HaraRetail
Bài viết sẽ hướng dẫn nhà bán hàng các thao tác để hoàn tất một đơn hàng trên HaraRetail MỤC LỤC Một số khái niệm Tạo đơn hàng mới  Hướng dẫn t...
Mon, 28 Tháng 11, 2022 at 4:11 CH
Quản lý đơn hàng
Có rất nhiều việc mà Nhà bán hàng có thể thực hiện cho một đơn hàng: tạo đơn, các thao tác chỉnh sửa, các thao xử lý,...  Tuy nhiên, có một số ...
Wed, 18 Tháng 8, 2021 at 11:14 SA

Cùng danh mục