Có thể thêm nội dung thông báo ở trang thanh toán. Thông báo sẽ hiển thị như thế này

Bạn vào mục Cấu hình ➨ Thanh toán ➨  xử lý đơn hàng ➨ Nội dung thông báo thêm