Mô tả vấn đề:

Hiện tại trạng thái kết nối với ESM đã thành công nhưng không đồng bộ trạng thái thanh toán

Mã đơn hàng: DH169095


Nguyên nhân:

EMS chỉ trả trạng thái CodPaid (CODPaid nghĩa là những đơn hàng khách đã thanh toán) chưa hỗ trợ đồng bộ trạng thái của những đơn hàng COD.


Giải pháp:

Xác nhận thanh toán cho các đơn COD giao qua EMS vì EMS không đồng bộ trạng thái đơn COD 

1. Lọc đơn hàng với điều kiện nhà vận chuyển là EMS + đơn không hủy + trạng thái COD là chưa nhận + trạng thái giao là đã giao 


2. Chọn Thao tác chọn Xác nhận thanh toán (Lưu ý mỗi lần làm tối đa 50 đơn , chỉnh hiển thị ở bên dưới danh sách đơn hàng). 

Tham khảo video hướng dẫn tại đây: https://www.loom.com/share/09b2c92ee7f44683a4aeab546626a14f?sid=54b101af-631e-40fe-80e3-3ee850754b29