Để thay đổi nội dung email thông báo đơn hàng, bạn truy cập mục Cấu hình ➨ Thông báo

Chọn email cần chỉnh sửa hoặc chọn Hiệu chỉnh email

Sau đó, bạn thực hiện chỉnh sửa các biến trong email


Nếu bạn không có kiến thức về HTML, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ:

Xem bài hướng dẫn chi tiết tại đây.