Để thay đổi nội dung email thông báo đơn hàng, bạn truy cập mục Cấu hình ➨ Thông báo, chọn email cần chỉnh sửa hoặc chọn Hiệu chỉnh email

Nếu bạn không có kiến thức về HTML, bạn liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ:


Xem bài hướng dẫn chi tiết tại đây.