Viết blog là một cách tuyệt vời nhất tăng thêm lượt truy cập Website và thời gian dừng chân tại Website. Từ đó, giúp tăng cơ hội bán hàng cho người bán.

note

Lưu ý | : Mỗi bài viết chỉ thuộc một danh mục blog duy nhất.

Mục lục:


Thêm một bài blog mới

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Kênh bán hàng.
 2. Chọn mục Website → Blogs.
 3. Bấm Tạo bài viết.
 4. Điền các thông tin cần thiết.
 5. Bấm Lưu.
Slider
Slider
Slider
Slider
Lưu ý:
Bài viết blog giới hạn tối đa 320.000 ký tựXem thử bài blog mới trên Website


 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Kênh bán hàng.
 2. Chọn mục Website → Blogs.
 3.  Chọn Bài blog cần xem thử.
 4. Bấm Xem thử.
Slider
Slider
Slider
Slider
SliderXóa một bài blog

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Kênh bán hàng.
 2. Chọn mục Website → Blogs.
 3. Chọn Bài blog cần xóa.
 4. Bấm liên tiếp hai lần Xóa bài viết.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
SliderXóa một lúc nhiều bài blog

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Kênh bán hàng.
 2. Chọn mục Website → Blogs.
 3. Chọn Những bài blog cần xóa.
 4. Bấm Chọn thao tác → Xóa bài viết.
 5. Bấm Đồng ý.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
SliderThao tác ẩn/ hiện một lúc nhiều bài blog

 1. Truy cập vào admin Haravan, mục Kênh bán hàng.
 2. Chọn mục Website → Blogs.
 3. Chọn nhiều Bài blogs cần ẩn/hiện.
 4. Bấm Chọn thao tác → Xuất bản (hiện)/Hủy xuất bản (ẩn).
 5. Bấm Đồng ý.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
SliderThao tác thêm/ xóa tags cùng lúc nhiều bài blog

1. Truy cập vào admin Haravan, mục Kênh bán hàng.

2. Chọn mục Website → Blogs.
3. Chọn nhiều Bài blogs cần thêm/xóa tags.
4. Bấm Chọn thao tác → Thêm tags/Xóa tags.
5. Nhập tags.
6. Bấm Đồng ý.

Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider