Khi bạn truy cập website, nhận được thông báo “Kết nối không riêng tư/Kết nối chưa được bảo vệ” như hình sau:Thì bạn nên xem xét các nguyên do sau:

  1. Website của bạn chưa cài đặt SSL ➨ Bạn xem hướng dẫn bật SSL tại đây.
  2. Cài đặt SSL lỗi➨ Trong trường hợp này, bộ phận kỹ thuật Haravan sẽ thực hiện sửa lỗi. Lúc này, bạn gửi yêu cầu sửa lỗi về bộ phận Dịch vụ khách hàng để nhận sự hỗ trợ qua các kênh liên hệ sau: