Có thể ẩn phương thức thanh toán. 

Để ẩn phương thức thanh toán khác, Bạn vào mục Cấu hình -> chọn Phương thức thanh toán 

 

Với các phương thức thủ công, bạn chọn Thao tác bên cạnh phương thức cần ẩn -> chọn Tắt phương thức
Với phương thức thanh toán qua các cổng, bạn chọn Thao tác bên cạnh phương thức cần tắt -> chọn Tắt phương thức


NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Cấu hình các phương thức thanh toán