Mô tả vấn đề:

Khi vào xem phiếu điều chỉnh, thấy có sản phẩm có SKU XXX. Nhưng khi vào thẻ kho của biến thể đó thì lại không thấy mã phiếu điều chỉnh.

Phiếu điều chuyển IA100012 có biến thể có SKU XXXX

Thẻ kho lại không có phiếu kiểm kho này

Nguyên nhân:

Do sản phẩm có SKU trên phiếu kiểm kho đã bị xóa khỏi hệ thống, sản phẩm mà nhà bán hàng đang thấy là sản phẩm khác có cùng thông tin SKU XXX.


Cách giải quyết:

Nếu bạn có nhu cầu muốn biết người đã thực hiện xóa:

  • Tại trang tổng quan, mục Hoạt động chọn Xem chi tiết
  • Lọc điều kiện sản phẩm là Xóa