• Nguyên nhân: Sản phẩm đang bị trùng SKU trên Shopee

  • Giải pháp: Cập nhật lại SKU bị trùng và thực hiện đồng bộ lại