• Nguyên nhân: Sản phẩm đang bị trùng SKU trên Shopee (Duplicate barcode on Shopee)

  • Giải pháp: Cập nhật lại SKU bị trùng và thực hiện đồng bộ lại.