Không ảnh hưởng. 


Tuy nhiên, do Webmaster Tool xem http và https là khác nhau, cho nên bạn cần vào Webmaster Tool thêm https, và kiểm tra lượng truy cập trên cả http và https.