Hệ thống haravan chỉ hỗ trợ kết nối với các nhà vận chuyển được kết nối thông qua mục Cấu hình Vận chuyển trong Trang quản trị Haravan.


Nếu bạn muốn kết nối với nhà vận chuyển khác, bạn vào website https://apps.haravan.com. Tại mục danh mục, bạn chọn Cổng vận chuyển.

Chọn vào nhà vận chuyển bạn muốn kết nối và chọn Cài đặt ứng dụng


Nếu bạn tự giao hoặc giao qua nhà vận chuyển không có kết nối với Haravan, bạn chọn nhà vận chuyển Khác và phải tự động cập nhật trạng thái giao hàng, trạng thái COD. Xem thêm Làm sao để xử lý những đơn hàng tự giao?