Hệ thống haravan chỉ hỗ trợ kết nối với các nhà vận chuyển được kết nối thông qua mục cấu hình Vận chuyển trong Trang quản trị Haravan.


Nếu bạn muốn kết nối với nhà vận chuyển khác, khi xử lý đơn hàng, bạn chọn Khác trong ô Giao hàng bằng. 


Hiện tại Haravan chỉ kết nối được với các nhà vận chuyển hiện có tại mục vận chuyển trong trang quản trị.


Nếu bạn muốn kết nối với vận chuyển khác thì đơn hàng tại Haravan chọn nhà vận chuyển khác.


Tuy nhiên, lúc này, bạn phải tự liên hệ nhà vận chuyển, thêm mã vận đơn,...