Tùy theo chế độ quản lý tồn kho mà cách xóa sản phẩm sẽ khác nhau

1. Với tồn kho nâng cao, bạn thực hiện:

  • Chỉnh các chỉ số tồn kho của sản phẩm về 0. Xem Hướng dẫn điều chỉnh tồn kho sản phẩm về 0 tại đây 
  • Sau khi tồn kho của sản phẩm bằng 0 mới có thể xóa sản phẩm. Xem hướng dẫn tại đây

2. Với tồn kho cơ bản, bạn thực hiện xóa sản phẩm theo hướng dẫn này