Khi khách chọn Nhận tại cửa hàng, đơn hàng sẽ không có nút giao hàng mà chỉ có nút Hoàn tất. 

Sau khi chọn Hoàn tất, hệ thống sẽ tự tạo một vận đơn với nhà vận chuyển Khác. Lúc này tồn kho của sản phẩm mới được trừ đi 


Để cập nhật trạng thái giao hàng cho đơn đến nhận tại cửa hàng, bạn bấm vào mã vận chuyển

Tại mục Trạng thái vận chuyển của vận đơn, bạn chọn Đã giao

Chọn Cập nhật để hoàn tất