Không. Bạn sẽ không mất bất kỳ thứ gì bạn đã thực hiện khi dùng thử miễn phí khi bạn đăng ký gói hàng tháng.


Nếu bạn đăng ký gói hàng tháng trong khi vẫn đang dùng thử miễn phí, bạn sẽ không bị tính phí đăng ký cho đến khi hết thời gian dùng thử miễn phí.