Nhà bán hàng có thể tạo ra 1 hoặc nhiều điều kiện cho 1 nhóm sản phẩm và hệ thống sẽ dựa trên những điều kiện đó để tự động thêm các sản phẩm đáp ứng toàn bộ điều kiện hoặc bất cứ điều kiện nào để thêm vào nhóm tự động.

MỤC LỤCThêm điều kiện cho nhóm sản phẩm

Nhà bán hàng có thể thêm 1 hoặc nhiều điều kiện lọc cho nhóm sản phẩm:

Để xác định điều kiện lọc sản phẩm:

1. Chọn loại điều kiện ở ô 1.

2. Chọn điều kiện cho sản phẩm ở ô  2 ( “bằng”, “không bằng”, “lớn hơn”, “nhỏ hơn”,...).

3. Nhập giá trị điều kiện ở ô thứ 3.

4. Nếu muốn thêm điều kiện khác, nhấp Thêm điều kiện khác.

5. Nhấp Lưu để tự động thêm các sản phẩm phù hợp với điều kiện.

Các loại điều kiện:

  • Tên sản phẩm, Loại sản phẩm, nhà sản xuất sản phẩm và Biến thể : nhập văn bản khớp với toàn bộ tên hoặc 1 phần tên sản phẩm.

  • Tag sản phẩm: nhập nhãn đã được gắn cho 1/một số sản phẩm.

  • Giá sản phẩm, Giá so sánh, Trọng lượng, Số lượng tồn kho: nhập số có giá trị phù hợp khớp với các điều kiện.


Đặt điều kiện dựa vào Tên sản phẩm, Tên biến thể, Loại sản phẩm và Nhà sản xuất sản phẩm

Nhà bán hàng có thể thêm điều kiện để đưa sản phẩm vào nhóm dựa trên tên sản phẩm, tên biến thể, loại sản phẩm và nhà sản xuất. Có thể chọn từ các tùy chọn trong danh sách thả xuống từ ô thứ hai để kiểm soát cách mà một sản phẩm khớp với giá trị điều kiện ở ô thứ 3. Điều kiện nhập vào không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Nhà bán hàng có thể chọn từ các tùy chọn sau để kiểm soát cách sản phẩm khớp với giá trị nhập:

  • Bằng: Chỉ chọn những sản phẩm có tên giống y với giá trị nhập.

  • Không bằng: Loại bỏ các sản phẩm có tên chứa các giá trị này.

  • Bắt đầu với: phần đầu của tiêu đề sản phẩm, loại sản phẩm hoặc nhà sản xuất phẩm khớp với giá trị nhập.

  • Kết thúc với: phần cuối của tiêu đề sản phẩm, loại sản phẩm hoặc nhà sản xuất sản phẩm khớp với giá trị nhập.

  • Có chứa: tiêu đề sản phẩm, loại sản phẩm hoặc nhà sản xuất sản phẩm chứa giá trị nhập.

  • Không chứa: tiêu đề sản phẩm, loại sản phẩm hoặc nhà sản xuất sản phẩm không chứa giá trị nhập.

Ví dụ: Nhà bán hàng muốn tạo một nhóm gồm các sản phẩm có chứa cụm từ “phiên bản giới hạn” ở cuối tên sản phẩm, cần làm như sau:


Đặt điều kiện dựa vào Tag sản phẩm

Cách này giúp Nhà bán hàng thêm những sản phẩm có chứa nhãn cụ thể vào nhóm sản phẩm. Với loại điều kiện Tag sản phẩm, nhà bán hàng chỉ có thể thiết lập điều kiện Bằng, vì thế, nhà bán hàng cập nhật đúng tên nhãn sản phẩm vào ô giá trị điều kiện

Ví dụ: Nhà bán hàng muốn tạo 1 nhóm sản phẩm chỉ gồm các sản phẩm có chứa nhãn “thời trang nam”. Chọn như sau: Tag sản phẩm - bằng - nhập “thời trang nam”.


Đặt điều kiện dựa vào Giá sản phẩm, Trọng lượng và Số lượng tồn kho

Nhà bán hàng có thể thêm điều kiện để đưa sản phẩm vào nhóm dựa trên việc so sánh( bằng, lớn hơn, nhỏ hơn) theo giá, trọng lượng và số lượng tồn kho.

Ví dụ: Nhà bán hàng muốn thêm điều kiện cho một nhóm bao gồm tất cả các sản phẩm có giá từ 100.000đ trở xuống. Để thực hiện việc này, chọn Giá sản phẩm- nhỏ hơn và sau đó nhập 100001:


Kết hợp nhiều điều kiện

Nhà bán hàng có thể đặt nhiều điều kiện để lọc các sản phẩm muốn thêm vào nhóm. Ví dụ: Nhà bán hàng muốn lọc ra những sản phẩm có tên là “áo thun nam” và giá từ “300.000đ trở xuống”. Chọn như hình sau:

Có thể chọn sản phẩm phải phù hợp với tất cả điều kiện hay bất kỳ điều kiện nào để đưa vào nhóm sản phẩm.


Đặt điều kiện để xác định khoảng giá trị

Để thêm điều kiện là khoảng giá, khoảng số lượng, trước tiên cần chọn các sản phẩm phải phù hợp Tất cả các điều kiện.

Ví dụ: Nhà bán hàng cần tạo 1 nhóm sản phẩm gồm những sản phẩm có giá từ 300.000đ đến 500.000đ. Cách thực hiện như sau:


Thay đổi nội dung của Nhóm sản phẩm theo điều kiện

Sau khi đã tạo 1 nhóm các sản phẩm theo điều kiện, Nhà bán hàng hoàn toàn có thể thay đổi và cập nhật lại các điều kiện. Cách thực hiện như sau:

1. Tại trang quản trị -> chọn Sản phẩm -> Nhóm sản phẩm.

2. Nhấp vào tên của Nhóm sản phẩm muốn sửa đổi 

3. Tiến hành thay đổi các điều kiện và bấm Lưu để cập nhật sản phẩm có trong nhóm.