Số lượng không khả dụng là số lượng tồn kho được ghi nhận nhưng không cho phép đặt hàng hay xuất kho

Số lượng không khả dụng được ghi nhận cho 2 trường hợp:

  1. Số lượng sản phẩm đang được đặt nhưng chưa bấm Nhập hàng. 
  2. Số lượng được ghi nhận cho kho nhận khi phiếu điều chuyển được đã được xuất nhưng chưa được nhận.