Để tắt email thông báo xác nhận thanh toán, bạn truy cập mục Cấu hình ➨ Thông báo và chọn nút "TẮT" ở email tương ứng mà bạn cần tắt.


Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây.