Báo cáo tài kênh bán hàng POS trang quản trị MyHaravan sẽ tương đồng với báo cáo bán hàng của HaraRetail. Để số liệu hai báo cáo được trùng khớp bạn cần chú ý:

  • Thời gian lọc giữa hai báo cáo đã trùng khớp chưa
  • Chi nhánh đang xem trên hai báo cáo

Để xem đối chiếu với báo cáo bán hàng của HaraRetail, nhá bán hàng thực hiện:

1. Tại mục báo cáo, chọn Danh sách báo cáo và tìm kiếm Kênh bán hàng POS

2. Tại bộ lọc của báo cáo, nhà bán hàng bỏ chọn điều kiện Trạng thái thanh toán là Đã thanh toán 

3. Bạn cần chú ý khoảng thời gian và chi nhánh trên hai báo cáo cần trùng khớp với nhau để số liệu được chính xác