Không phải tất cả những Khách mua hàng đều thanh toán và hoàn tất đơn hàng sau khi họ thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Khi khách mua hàng tiềm năng cung cấp thông tin liên hệ của họ nhưng không hoàn thành đơn đặt hàng, giỏ hàng của họ được lưu trữ dưới dạng đơn hàng chưa hoàn tất.

Nhà bán hàng không thể gửi thông báo thanh toán bị bỏ rơi cho khách mua hàng không nhập địa chỉ email.

Lưu ý:
Hệ thống chỉ được ghi nhận khi bạn thiết lập cấu hình trang thanh toán là Trên từng trang. Nghĩa là trang thanh toán của bạn sẽ có hai bước: (1) Thông tin giao hàng và (2) Phương thức thanh toánNội dung


Xem xét đơn hàng chưa hoàn tất

Nhà bán hàng có thể xem lại các đơn hàng chưa hoàn tất bằng cách:

1. Từ trang quản trị, nhấp vào Đơn hàng.

2. Nhấp vào Chưa hoàn tất.

Lưu ý:
Đơn hàng chưa hoàn tất sẽ tự động bị xóa nếu sau 30 ngày đơn hàng không hoàn tất. 

Xuất danh sách đơn hàng chưa hoàn tất

Nhằm hỗ trợ Nhà bán hàng quản lý các đơn hàng chưa hoàn tất, Haravan cho phép Nhà bán hàng truy xuất danh sách các đơn hàng chưa hoàn tất.

Nhà bán hàng thực hiện như sau:

1. Từ Trang quản trị, Nhà bán hàng vào Đơn hàng.

2. Nhà bán hàng chọn mục Đơn hàng chưa hoàn tất.

3. Nhà bán hàng chọn Xuất dữ liệu.


4. Nhà bán hàng chọn biểu tượng  -> Chọn điều kiện và định dạng file cần trích xuất -> Chọn Xuất đơn hàng.

5. Khi đó, hệ thống trích xuất dữ liệu về email của Nhà bán hàng. 

6. Nhà bán hàng tải file và xem chi tiết.Gửi email thủ công đến những khách hàng có đơn hàng chưa hoàn tất

Nhà bán hàng có thể gửi email có chứa một liên kết tới giỏ hàng bị bỏ quên cho khách mua hàng theo cách thủ công để họ có thể hoàn tất thanh toán nếu muốn.

1. Từ trang quản trị, nhấp vào Đơn hàng.

2. Nhấp vào Chưa hoàn tất

3. Nhấp vào mã đơn hàng Nhà bán hàng muốn liên hệ. Tại trang thông tin chi tiết đơn hàng chưa hoàn tất sẽ có chứa các thông tin về hàng hóa khách mua hàng đã thêm vào giỏ cùng với số điện thoại, email và liên kết để dẫn họ đến trang thanh toán.


Gửi email tự động đến những khách  hàng có đơn hàng chưa hoàn tất

Để làm được điều này, Nhà bán hàng cần tiến hành trước các cài đặt Xử lý đơn hàng. 

1. Từ trang quản trị -> Cài đặt -> Thanh toán

2. Kéo xuống phần Xử lý đơn hàng và chọn các tùy chọn mong muốn.

3. Sau đó nhấn Lưu.