Tài khoản chủ sở hữu tài khoản là tài khoản của người tiến hành tạo lập website. Người này có email và thông tin liên lạc ban đầu được sử dụng để đăng ký Haravan.

Chỉ chủ sở hữu tài khoản mới có thể thực hiện các quyền hạn sau:

  • Chọn một chủ tài khoản mới bằng cách chuyển quyền sở hữu tài khoản.
  • Thay đổi gói dịch vụ (gia hạn / nâng cấp).
  • Quản lý chi tiết tài khoản như tên cửa hàng và email tài khoản.
  • Tạo và quản lý tài khoản nhân viên.
  • Quản lý tùy chọn thanh toán và vận chuyển.
  • Thay đổi thông tin thanh toán.
  • Xóa đơn hàng.
  • Thêm hoặc thay đổi tích hợp với các bên thứ ba như Google.
  • Truy cập Cài đặt ứng dụng Haravan hoặc một giao diện mới

Lưu ý: Nếu người truy cập là nhân viên và cần phải thay đổi quyền truy cập thì cần phải liên hệ với chủ tài khoản của cửa hàng.

Trong trường hợp Nhà bán hàng mất email tài khoản Chủ sở hữu, Nhà bán hàng liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng của Haravan:


Số điện thoại: 1900 636 099 - Phím số 2