Tồn kho

Tồn kho cơ bản
Để một sản phẩm/ biến thể được nằm trong hệ thống quản lý tồn kho thì sản phẩm phải được bật tính năng “Có quản lý tồn kho”. Việc quản lý tồn kho sẽ thông q...
Thu, 25 Tháng 3, 2021 at 4:22 PM
Tồn kho nâng cao
Với tồn kho nâng cao, người bán bắt đầu có thể: Xem Chi tiết Tồn kho; Tạo và xử lý phiếu Điều chuyển; Điều chỉnh; Mua hàng; Cập nhật thông tin Nhà phân phối...
Thu, 15 Tháng 4, 2021 at 11:34 AM
Chi tiết tồn kho và lọc tồn kho (nâng cao)
Bạn cần quan tâm: Chi tiết tồn kho (1) Lọc tồn kho (2) 1) Chi tiết tồn kho  Người bán cần nắm các thông số về giá trị thống kê tồn kho để biết về ...
Thu, 25 Tháng 3, 2021 at 10:55 AM
Tạo nhà phân phối (nâng cao)
Bạn cần quan tâm: Danh sách nhà phân phối (1) Cách tạo nhà phân phối (2) 1) Danh sách nhà phân phối Danh sách nhà phân phối sẽ được hiển thị...
Thu, 25 Tháng 3, 2021 at 4:25 PM
Lịch sử tồn kho (nâng cao)
Bạn cần quan tâm: Trang lịch sử tồn kho (1)  Cách truy cập lịch sử tồn kho (2) 1) Trang lịch sử tồn kho Trang Lịch sử ghi nhận tất cả lịch sử ...
Thu, 25 Tháng 3, 2021 at 4:26 PM
Phiếu điều chuyển
Điều chuyển tồn kho giúp chuyển sản phẩm từ chi nhánh A sang chi nhánh B. Trong các trường hợp hàng hủy, hàng bị hỏng hóc, mẫu thử, hàng đổi trả cần để tăng...
Thu, 15 Tháng 4, 2021 at 11:35 AM
Tạo phiếu điều chuyển
Phiếu điều chuyển được xem là tạo & nhận hoàn chỉnh sẽ cần đi qua 3 bước:  Bước 1: Tạo & lưu phiếu điều chuyển. Trạng thái phiếu: “Chưa nhận hàng...
Thu, 25 Tháng 3, 2021 at 4:29 PM
In phiếu điều chuyển
Bạn cần quan tâm: In phiếu điều chuyển In phiếu điều chuyển Sau khi tạo phiếu điều chuyển vẫn ở trạng thái “Chưa xuất hàng”. Lúc này, số lượng tồn...
Wed, 24 Tháng 3, 2021 at 4:39 PM
Chi tiết phiếu điều chuyển
Phiếu điều chuyển sẽ gồm 2 thẻ: Thẻ Chi tiết & Thẻ Lịch sử. Bạn cần quan tâm: Thông tin trên thẻ Chi tiết (1)  Thông tin trên thẻ Lịch sử (2) ...
Thu, 25 Tháng 3, 2021 at 10:58 AM
Tạo phiếu điều chỉnh
Với tồn kho nâng cao, tăng/giảm số lượng trong 1 kho được thực hiện bằng các Điều chỉnh. Tác vụ này giúp người bán:  Điều chỉnh số lượng chênh lệch với t...
Wed, 7 Tháng 4, 2021 at 9:00 AM

Cùng danh mục