Mô tả vấn đề:

Đơn hàng đã cập nhật Hoàn trả nhưng không ghi nhận số tiền vào Cột hoàn trả ở Hararetail. 


Nguyên nhân:

Do đơn hàng đã cập nhật HủyCách giải quyết: 

Một số trường hợp khác 

  • Đơn tạo ở Pos, hoàn trả ở Pos / hoàn trả ở admin + Không hủy » sẽ hiển thị đơn ở cột Hoàn trả.
  • Đơn tạo ở Pos, Hủy ở Pos / hủy ở Admin » sẽ Hiển thị ở cột Đơn hàng hủy + Hủy hàng. 
  • Đơn tạo ở Admin, hoàn trả ở Pos + hủy ở Pos » Không hiển thị.