Có thể tuy nhiên hiện hình thức thanh toán này chỉ hỗ trợ trên Hararetail