Nếu sản phẩm không được tick chọn Cho phép giao hàng thì nhà bán sẽ không thể tạo vận đơn và giao cho khách hàng được.

Để thiết lập Cho phép giao hàng, nhà bán thực hiện như sau:

1. Tại mục Sản phẩm, nhà bán có thể chọn các sản phẩm cần chỉnh sửa -> chọn Thao tác -> chọn Xuất dữ liệu theo mẫu Haravan

2. Chọn xuất theo sản phẩm được chọn. Nếu muốn chỉnh sửa tất cả sản phẩm, bạn chọn Tất cả sản phẩm -> chọn Xuất dữ liệu

3. Trên file dữ liệu, tại cột Có giao hàng (cột W), bạn nhập Yes cho các hàng trong sheet.

Gợi ý:
Bạn có thể sử dụng tính năng Filter để lọc sản phẩm nào đã được cho phép giao hàng trên file

4. Sau khi đã cập nhật xong, bạn lưu file lại 

5. Vào lại trang quản trị, tại mục Sản phẩm, bạn chọn Thao tác -> chọn Nhập dữ liệu 

6. Chọn filetải file đã cập nhật lên hệ thống -> chọn Nhập dữ liệu để hoàn tất

Lưu ý: Không bỏ chọn Ghi đè lên sản phẩm đã có trùng link URL để tránh hệ thống tạo thành các sản phẩm mới

NHỮNG BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Khi nào chọn “Có Giao Hàng” ?