Đơn hàng

Các trạng thái đơn hàng
Bạn cần quan tâm: Trạng thái đơn hàng Trạng thái đơn hàng Khi sử dụng phần mềm quản lý bán hàng của Haravan, người bán có thể tham khảo một số tr...
Thu, 25 Tháng 3, 2021 at 4:38 PM
Tìm kiếm, lọc & xuất đơn hàng
Ngoài tác vụ xử lý đơn hàng, các tác vụ hỗ trợ khác trên admin Haravan sẽ giúp người bán quản lý nhanh chóng tình trạng đơn hàng & kết nối với khách hàn...
Thu, 25 Tháng 3, 2021 at 9:27 AM
Tạo đơn hàng
Đầu tiên, người bán cần nắm các thông tin cơ bản và các trường thông tin cần xử lý của một đơn hàng.  Một đơn hàng yêu cầu cần cập nhật 4 thông tin cơ bản:...
Fri, 16 Tháng 4, 2021 at 11:13 AM
Xử lý đơn hàng
Đầu tiên, người bán cần nắm các thông tin cơ bản và các trường thông tin cần xử lý của một đơn hàng. Dưới đây là mô phỏng một mô hình cơ bản xử lý đơn hàng ...
Fri, 26 Tháng 3, 2021 at 8:27 AM

Cùng danh mục