Một tài khoản đăng nhập vào ứng dụng Haravan Mobile App cần có các quyền sau: 

  • Quản lý cấu hình chung (thiết lập Chỉ đọc)
  • Đơn hàng (thiết lập Đọc và ghi
  • Khách hàng (thiết lập Đọc và ghi
  • Sản phẩm (thiết lập Đọc và ghi
  • Địa chỉ (thiết lập Chỉ đọc)
  • Ứng dụng (thiết lập Chỉ đọc)