Báo cáo hiệu quả khuyến mãi sẽ tổng hợp các chỉ số như số đơn, doanh thu, giảm giá,... của các khuyến mãi và tạo thành bảng so sánh. Nhà bán sẽ không cần thực hiện thao tác thủ công phức tạp như xuất file từng khuyến mãi, gộp số liệu vào một vào file và dựng biểu đồ

Nội dung


Giới thiệu biểu đồ báo cáo

Báo cáo sẽ hiển thị 10 khuyến mãi giá trị cao nhất. Nếu cột thông tin trong bảng thống kê là Khuyến mãi, biểu đồ sẽ biểu thị dạng cột. 


Nếu là Thời gian đặt hàng (Ngày, Tháng, Năm) , biểu đồ sẽ hiển thị hình đường

Để điều chỉnh được cột thông tin này, bạn thực hiện

1. Bạn chọn vào Chọn cột -> chọn Thêm tại mục Nhóm theo

2. Chọn thêm Ngày hoặc Tháng hoặc Năm Thời gian tạo đơn hàng

3. Bấm giữ vào biểu tượng bên cạnh tên cột thông tin cần thay đổi vị trí và kéo lên vị trí trên cùng 

4. Chọn Áp dụng để hoàn tất


Hướng dẫn lọc xem chi tiết khuyến mãi

1. Để xem chi tiết khuyến mãi, bạn chọn Thêm bộ lọc và thêm điều kiện lọc. Ví dụ như xem chi tiết mã khuyến mãi, bạn chọn điều kiện lọc Hình thức khuyến mãi là Mã khuyến mãi -> chọn Áp dụng

Bảng thống kê sẽ thống kê các Mã khuyến mãi 

 

2. Nếu bạn muốn xem chi tiết hơn nữa về thông tin đơn hàng, sản phẩm,...bạn vào mục Chọn cột -> chọn Thêm ở mục Nhóm theo


Thêm các thông tin cần xem -> chọn Áp dụngChọn Áp dụng để hoàn tất


Bảng thống kê sẽ hiển thị thêm các thông tin bạn vừa chọn 

3. Lọc khoảng thời gian chạy khuyến mãi 


4. Tính năng so sánh sẽ hỗ trợ nhà bán hàng xem các chỉ số bán hàng trong thời gian lọc báo cáo so với kỳ trước, năm trước

  • Không so sánh: Biểu đồ chỉ hiển thị số liệu trong khoảng thời gian lọc báo cáo

  • Kỳ trước: So sánh chỉ số trong khoảng thời gian lọc báo cáo với dữ liệu cùng kỳ trước đó. Ví dụ nhà bán hàng đang lọc xem báo cáo từ ngày 01/09 đến ngày 30/11, thời gian kỳ trước đó sẽ từ ngày 02/06 đến 31/08

  • Năm trước: So sánh chỉ số trong khoảng thời gian lọc báo cáo với dữ liệu năm trước

  • Tùy chọn: Tùy chọn thiết lập khoảng thời gian so sánh


Nhân bản/Xuất báo cáo

  • Nhân bản: Nhà bán hàng có thể sử dụng thao tác này như một thao tác lưu lại bản báo cáo với các điều kiện đã thiết lập để xem ngay mà không cần phải thêm điều kiện lọc lại hoặc thêm thông tin hiển thị. 

Nhà bán hàng chọn Thao tác -> Tạo bản sao-> Đặt tên cho bảng báo cáo mới