Bạn thực hiện theo các bước sau:

1. Từ Trang quản trị ➨ Đơn hàng ➨ nhấp chọn đơn hàng cụ thể muốn gửi lại email.
2. Bạn kéo xuống phần Lịch sử, xem mục “Email xác nhận đơn hàng đã được gởi đến khách hàng”.
3. Nhấn chọn Gửi.
4.Sau khi gửi sẽ có thông báo đã gửi hoàn tất