Sản phẩm

Thông tin chung về sản phẩm
Bạn cần quan tâm: Thông tin chung (1) Hình ảnh sản phẩm (2) Giá sản phẩm (3) Quản lý tồn kho (4) Vận chuyển (5) Biến thể (6) Tối ưu SEO...
Wed, 7 Tháng 4, 2021 at 5:45 PM
Thêm sản phẩm
Người bán có thể bắt đầu thêm mới sản phẩm để đăng bán sau khi tìm hiểu Thông tin sản phẩm. Việc thêm mới & cập nhật được diễn ra bất kỳ lúc nào trong q...
Thu, 25 Tháng 3, 2021 at 4:01 PM
Xuất danh sách sản phẩm
Với những cửa hàng có số lượng sản phẩm nhiều và đa dạng. Việc thêm mới, chỉnh sửa thông tin sản phẩm trên admin Haravan sẽ tốn thời gian. Tác vụ xuất nhập ...
Thu, 15 Tháng 4, 2021 at 11:28 AM
Nhập sản phẩm bằng file
Tác vụ thêm mới hay chỉnh sửa đồng loạt nhiều sản phẩm sẽ nhanh chóng hơn khi nhập liệu sản phẩm bằng file. Bạn cần quan tâm: Các bước Nhập danh sách...
Thu, 25 Tháng 3, 2021 at 4:06 PM
Tìm kiếm và lọc sản phẩm
Cài đặt bộ lọc và tìm kiếm thông tin sẽ giúp người bán quản lý nhanh các tình trạng, thông tin của sản phẩm.  Bạn cần quan tâm: Tìm kiếm sản phẩm (1)...
Wed, 24 Tháng 3, 2021 at 3:21 PM
Tạo và in barcode sản phẩm
Barcode được thiết lập theo quy tắc của quốc tế, đánh dấu thông tin sản phẩm đối với các đối tác bên ngoài. Sau khi nhập mã barcode ở phần Thông tin sản phẩ...
Thu, 25 Tháng 3, 2021 at 4:10 PM
Xóa sản phẩm
Xóa sản phẩm tại hệ thống Haravan sẽ không thể khôi phục. Vì thế, nếu hết hàng, người bán có thể chọn cách ẩn sản phẩm để nó không hiện lên các kênh. Bạ...
Wed, 24 Tháng 3, 2021 at 3:42 PM
Nhóm sản phẩm
Nhóm sản phẩm được thiết lập để người mua tìm kiếm sản phẩm nhanh chóng. Nhóm sản phẩm còn giúp người bán nhóm được các mặt hàng bán theo mục đích riêng. Ch...
Thu, 25 Tháng 3, 2021 at 4:15 PM

Cùng danh mục