Vấn đề: Đơn hàng của bạn không có nút Giao hàng, chỉ có nút Hoàn tấtNguyên nhân: Vì sản phâm trong đơn hàng không chọn "Chọn để cho phép giao hàng với sản phẩm này" 

Giải pháp: Bạn thực hiện vào trang chi tiết biến thể sản phẩm và chọn Chọn để cho phép giao hàng với sản phẩm này -> chọn Cập nhật để hoàn tất


Đối với đơn hàng đang không có nút giao hàng, bạn chọn Thao tác -> Đặt lại


Chọn vào dấu X sản phẩm trong đơn hàng xóa sản phẩm ra khỏi đơn 


Sau đó chọn thêm lại sản phẩm -> Bấm nút Tạo mới và hủy đơn cũ 

Chọn Lý do hủy và chọn Đặt lại

Đơn hàng mới đã có nút Giao hàng