Phần thiết lập cấu hình sẽ bao gồm thông tin tài khoản và thiết lập các cấu hình cửa hàng như:


Thiết lập cấu hình thanh toán

Tại đây bạn có thể bật tắt phương thức thanh toán đơn hàng. Chọn vào nút bên cạnh các phương thức thanh toán để bật tắt.


Khi phương thức thanh toán được tắt, bạn sẽ không thể thêm phương thức thanh toán đó khi thực hiện thanh toán cho đơn hàng.


Địa chỉ bán hàng

Nhân viên có thể thực hiện đổi sang chi nhánh bán hàng khác (các chi nhánh mà nhân viên được phân công)


Kết nối máy in

Nhà bán hàng thực hiện thêm Tên máy in và Địa chỉ IP máy in để thực hiện kết nôi


Báo cáo bán hàng

Báo cáo bán hàng trên app sẽ cung cấp cho bạn các thông tin về chi tiết doanh thu, số tiền được chi trả các phương thức thanh toán, đơn hoàn trả và đơn hủy


 Xóa tài khoản

Bạn có thể thực hiện yêu cầu xóa tài khoản bằng cách chọn Xóa tài khoản và thực hiện điền yêu cầu xóa tài khoản. Sau 5-7 ngày bộ phận kĩ thuật sẽ hỗ trợ bạn xóa tài khoản