Phần thiết lập cấu hình sẽ bao gồm thông tin tài khoản và thiết lập các cấu hình cửa hàng như:


Thiết lập cấu hình thanh toán

Lưu ý:

Hararetail hỗ trợ đồng bộ phương thức thanh toán giữa phiên bản web và ứng dụng, giúp tăng sự tiện dụng và trải nghiệm của nhà bán hàng. Bạn không thể thiết lập cấu hình thanh toán trực tiếp trên ứng dụng.


Để thiết lập cấu hình thanh toán, bạn cần Thiết lập phương thức thanh toán trên phiên bản web của Hararetail. Tại Hararetail phiên bản web, chọn Cấu hình chung > Thêm Phương thức thanh toán 


 Bật/Tắt các Phương thức thanh toán mong muốn. Sau đó, chọn Đóng để thoát Pop-up.

 

Các phương thức thanh toán đã được kích hoạt tại Web sẽ được hiển thị tại Ứng dụng HaraRetail


Các phương thức thanh toán đã kích hoạt sẽ được hiển thị tại màn hình bán hàng và hoàn trả. Địa chỉ bán hàng

Nhân viên có thể thực hiện đổi sang chi nhánh bán hàng khác (các chi nhánh mà nhân viên được phân công)Kết nối máy in

Nhà bán hàng thực hiện thêm Tên máy in và Địa chỉ IP máy in để thực hiện kết nôiBáo cáo bán hàng

Báo cáo bán hàng trên app sẽ cung cấp cho bạn các thông tin về chi tiết doanh thu, số tiền được chi trả các phương thức thanh toán, đơn hoàn trả và đơn hủy


 Xóa tài khoản

Bạn có thể thực hiện yêu cầu xóa tài khoản bằng cách chọn Xóa tài khoản và thực hiện điền yêu cầu xóa tài khoản. Sau 5-7 ngày bộ phận kĩ thuật sẽ hỗ trợ bạn xóa tài khoản