Có thể. Để tạo khuyến mãi chỉ áp dụng riêng ở HaraRetail, bạn sẽ chọn Tùy chọn Kênh và chọn POS tại mục Kênh áp dụng khi thực hiện tạo chương trình khuyến mãi hoặc mã khuyến mãi