Để cho tài khoản đăng nhập và thao tác được trên hararetail thì nhóm quyền phải có quyền ở những menu sau:

  • Quản lý chung
  • Quản lý đơn hàng
  • Quản lý khách hàng
  • Quản lý ứng dụng
  • Quản lý sản phẩm
  • Quản lý nhóm sản phẩm
  • Quản lý địa chỉ
  • Quản lý cấu hình chung (quyền Đọc và Ghi)
  • Quản lý kênh bán hàng
  • Chi tiết tồn kho

Bên cạnh đó, bạn cần thêm nhân viên vào các địa chỉ bán hàng để tài khoản nhân viên có thể truy cập vào chi nhánh trên Hararetail. 

1. Tại mục Cấu hình, chọn Địa chỉ và kho hàng

2. Chọn chi nhánh muốn thêm tài khoản nhân viên

3. Tại mục Phân công, tìm kiếm và thêm tài khoản nhân viên -> chọn Lưu để hoàn tất

Xem thêm Cách phân quyền cho tài khoản khác vào website