Loại sản phẩm là một nhóm các sản phẩm có liên quan, chức năng tương tự nhau,... 


Loại sản phẩm có tác dụng:

  • Làm bộ lọc website ở trang sản phẩm. 

  • Làm điều kiện để tạo nhóm sản phẩm Tự động.

Để thêm mới một loại sản phẩm mới, bạn nhập tên loại sản phẩm và click chuột ra ngoài khoảng trống và bấm Lưu. Hoặc chọn Thêm loại sản phẩm (Làm tương tự với ô nhà cung cấp)