Loại sản phẩm là một nhóm các sản phẩm có liên quan, chức năng tương tự nhau,... 


Loại sản phẩm có tác dụng:

  • Làm bộ lọc website ở trang sản phẩm. 

  • Làm điều kiện để tạo nhóm sản phẩm Tự động.


Để thêm mới một loại sản phẩm mới, bạn nhập tên vào ô loại sản phẩm. Sau đó, click chuột ra ngoài khoảng trống và bấm lưu. Hoặc chọn Thêm loại sản phẩm. Làm tương tự với ô nhà cung cấp