Loại sản phẩm hoặc nhà cung cấp sẽ tự động mất đi khi không có sản phẩm nào được gắn nhà cung cấp hoặc loại sản phẩm đó

Hướng dẫn xóa nhà cung cấp hoặc loại sản phẩm

Ví dụ bạn muốn xóa loại sản phẩm là Phụ kiện. Bạn thực hiện lọc loại sản phẩm là Phụ kiện

Sau đó, bạn thực hiện xuất danh sách Sản phẩm được chọnTrong file sản phẩm tải về,ở cột loại sản phẩm, bạn nhập lại loại sản phẩm khácLưu file và thực hiện nhập file lại lên hệ thống. Bạn chọn Thao tác -> Nhập dữ liệu -> Chọn File


Khi bạn thực hiện lọc loại sản phẩm, sẽ thấy loại sản phẩm Phụ kiện đã tự động xóa đi