Bạn cần quan tâm:

 • Chi tiết tồn kho (1)

 • Lọc tồn kho (2)

1) Chi tiết tồn kho 

Người bán cần nắm các thông số về giá trị thống kê tồn kho để biết về tình trạng kho hiện tại.

 


GIAO DIỆN


Ý NGHĨA


Tổng lượng tồn 


Giá trị này bằng Tổng số lượng tồn của tất cả các sản phẩm trong tất cả các kho 

Tổng giá trị

Giá trị này bằng Tổng của tích lượng tồn nhân với giá gốc của từng sản phẩm

Tổng giá bán

Giá trị này bằng Tổng của tích lượng tồn nhân với giá bán của từng sản phẩm

Tổng lợi nhuận

Giá trị này bằng Tổng giá bán - Tổng giá trị, thể hiện giá trị lợi nhuận khả dụng. 


GIAO DIỆN


Ý NGHĨA

Kho 

Tên kho

Sản phẩm

Tên sản phẩm

SKU

Mã sản phẩm

Barcode

Mã vạch

Tồn (Onhand Quantity)

Số lượng tồn kho của sản phẩm ở tất cả các kho

Đặt (Commited Quantity)

Bao gồm: 

 • Khách đặt hàng, hàng nằm ở kho A, kho A chưa giao => Số lượng sản phẩm đặt

 • Khách đặt hàng, hàng nằm kho B, kho B cần điều chuyển sang kho A, đã tạo phiếu rồi nhưng kho B chưa chuyển => Số lượng sản phẩm đặt


K.K.D (Không khả dụng - Incoming Quantity)

Bao gồm: 

 • Người bán hàng đặt nhà phân phối, nhà phân phối chưa xuất qua dù đã có phiếu mua hàng => Số lượng sản phẩm K.K.D

 • Khách đặt hàng, hàng nằm kho B, kho B đã điều chuyển sang kho A, kho A chưa nhận được => Số lượng sản phẩm K.K.D Khả dụng (Available Quantity)/ Tổng = Tồn - Đặt 

Số khả dụng = Số tồn - Số đặt. Đây là giá trị hiển thị website/trang mua hàng của người mua. 


Cụ thể: 

 • Nếu người bán không cho phép đặt hàng khi hết hàng. Người mua sẽ không thể đặt hàng khi số khả dụng <=0 

 • Nếu người bán cho phép đặt hàng khi hết hàng. Người mua vẫn đặt được hàng bất kể số khả dụng là bao nhiêu

Giá 

Giá vốn của sản phẩm


2) Lọc tồn kho 

Trong Chi tiết tồn kho, người bán có thể xem ngay tình trạng thực tế (real-time) của kho hàng. Vì thế, lọc tồn kho giúp người bán lọc nhanh những thông tin của sản phẩm & kho hàng cần biết.


Cách để thực hiện lọc tồn kho:  

 1. Trong giao diện admin Haravan, chọn Quản lý tồn kho > Chọn Chi tiết tồn kho. 
 2. Chọn Thêm điều kiện lọc. 
 3. Chọn Điều kiện lọc. Các bộ lọc có sẵn: Sản phẩm, Kho, Tồn (bằng/khác/nhỏ hơn/lớn hơn), Loại sản phẩm, Nhà cung cấp, Nhà cung cấp, Biến thể.
 4. Chọn Thêm điều kiện lọc.
 • Có thể Lưu bộ lọc để sử dụng nhanh cho lần lọc sau.

 • Để xóa điều kiện lọc, nhấn dấu “X” trên thanh hiển thị.Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider


note

Lưu ý | 

 • Tồn kho lớn hơn 0: Xem sản phẩm kho hàng nào đã hết hàng. 
 • Người bán nên cùng lúc sử dụng nhiều bộ lọc khác nhau để tối ưu sức mạnh quản lý.