Để một sản phẩm/ biến thể được nằm trong hệ thống quản lý tồn kho thì sản phẩm phải được bật tính năng “Có quản lý tồn kho”. Việc quản lý tồn kho sẽ thông qua thông số SKU của sản phẩm. 


Nội dung


1) Bật quản lý tồn kho cho từng sản phẩm

 1. Trong phần admin Haravan, vào mục Sản phẩm > Tất cả sản phẩm. 
 2. Nhấp Tạo sản phẩm. 
 3. Nhập Tên sản phẩm, SKU, Barcode (bắt buộc) và các trường Thông tin sản phẩm.  
 4. Tại phần Quản Lý Tồn kho, chọn nút Có quản lý tồn kho.
 5. Điền thông tin cơ bản: Giá vốn, Chọn kho, Thay đổi địa điểm mặc định, chọn Đồng ý cho đặt hàng khi đã hết. 
 6. Chọn Lưu.


Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider


note

Lưu ý | 

 • Đối với sản phẩm chưa bật Quản lý tồn kho lúc tạo mới. Cần truy cập tác vụ Quản lý tồn kho để điều chỉnh. 
 • Đối với sản phẩm đã bật Quản lý tồn kho, sẽ không thể xóa khỏi kho cần quản lý. 


2) Bật quản lý tồn kho bằng cách nhập file 

Để bật chức năng Có quản lý tồn kho cho đồng thời nhiều sản phẩm người bán có thể nhập đồng thời vào hệ thống qua file nhập liệu:

 • Đối với sản phẩm cũ: Xuất danh sách rồi nhập vào hệ thống.

 • Đối với sản phẩm tạo mới: Nhập danh sách vào hệ thống.

Cách chỉnh sửa bằng file:

1. Mở file đã có sẵn thông tin sản phẩm. 

2. Tại cột Quản lý tồn kho của sản phẩm: 

 • Để trống nếu bạn Không muốn quản lý tồn kho sản phẩm

 • Điền “Haravan” nếu bạn muốn quản lý tồn kho.3. Chọn Lưu

4. Nhập file lên hệ thống. 


note

Lưu ý | 

 • Haravan khuyến khích sử dụng tồn kho Nâng cao để kho có thể xử lý nhiều tác vụ, từ đó tránh gian lận và sai sót trong quá trình vận hành và quản lý sản phẩm. 

3) Quản lý tồn kho cơ bản

Đầu tiên, người bán cần kiểm tra cài đặt cấu hình Tồn kho Cơ bản hay Nâng cao tại Hướng dẫn kích hoạt cấu hình Tồn kho.


Với tồn kho Cơ bản, người bán chỉ có thể xử lý 1 tác vụ duy nhất là cập nhật số Tồn vào kho bằng cách thủ công. Có 3 cách cập nhật: Nhập trong chi tiết sản phẩm - Nhập file sản phẩm - Nhập tồn kho Thêm/Bớt.


Cách nhập tồn kho thêm/ bớt cơ bản


1. Truy cập admin Haravan, vào mục Sản phẩm > Chọn Tồn kho. 


2. Điều chỉnh giá trị tồn kho cho sản phẩm 

 • Chọn “Thêm bớt” - Số lượng nhập thêm sẽ được cộng/trừ vào số lượng tồn đang có. 


 • Chọn “Đặt lại” - Số lượng tồn kho sẽ là số vừa nhập. 


3. Nhấn Lưu để hoàn tất.


note

Lưu ý | 

 • Các thông số có thể ghi nhận giá trị âm. Màu đỏ: Bị trừ so với số trước. Màu xanh: Được cộng so với số trước đó. 
 • Haravan khuyến khích đối với tồn kho cơ bản, người bán nên thực hiện theo cách Nhập trong chi tiết sản phẩm.