Trang quản lý nhà cung cấp sẽ hỗ trợ nhà bán hàng quản lý chi tiết các thông tin của nhà cung cấp từ thông tin liên hệ đến lịch sử đặt hàng, nhập hàng, trả hàng và công nợ phải trả  nhà cung cấp

MỤC LỤC


Giới thiệu giao diện quản lý nhà cung cấp

Trang giao diện nhà cung cấp sẽ có các thông tin sau

 • Tên nhà cung cấp

 • Email

 • Trạng thái nhà cung cấp: Đang hoạt động hoặc Tạm ngưng

 • Số điện thoại

 • Email

 • Nợ phải trả: ghi nhận số nợ người bán cần trả cho nhà cung cấp. Xem thêm hướng dẫn ghi nhận công nợ nhà cung cấp.

 • Tổng mua: tổng tiền đã mua hàng từ nhà cung cấp 
Tạo nhà cung cấp mới

 1. Tại giao diện nhà cung cấp, bạn chọn Tạo nhà cung cấp.

 2. Nhập thông tin nhà cung cấp và thông tin người liên hệ (tùy chọn)

 3. Chọn Lưu để tạo nhà cung cấp mới.Chỉnh sửa thông tin nhà cung cấp

 1. Bạn chọn nhà cung cấp cần chỉnh sửa.

 2. Tại mục Thông tin liên hệ, chọn biểu tượng ✐ 

 3. Bạn thực hiện chỉnh sửa thông tin nhà cung cấp.

 4. Chọn Lưu để hoàn tất
Tạm dừng nhà cung cấp

Khi bạn không còn nhập hàng từ nhà cung cấp này nữa, bạn có thể tạm dừng nhà cung cấp này. 

Khi tạm dừng nhà cung cấp, bạn sẽ không tìm được nhà cung cấp này khi tạo phiếu đặt hàng, nhập hàng. 

Để tạm dừng nhà cung cấp, bạn thực hiện như sau:

 1. Bạn chọn nhà cung cấp muốn tạm dừng.

 2. Tại trang chi tiết nhà cung cấp, bạn chọn Thao tác -> Tạm ngừng nhà cung cấp.

 3. Chọn Tạm ngừng nhà cung cấp để hoàn tất thao tác.
Kích hoạt lại nhà cung cấp đã tạm ngừng

1. Bạn chọn nhà cung cấp muốn kích hoạt lại

2. Chọn Thao tác -> Kích hoạt nhà cung cấp.

3. Chọn Xác nhận để kích hoạt lại