Có thể.


Để thực hiện, bạn tìm hai cột thông tin: Danh mục Danh mục EN.Trong đó:

  • Danh mục: Bạn điền tên nhóm sản phẩm.
  • Danh mục EN: Bạn điền đường dẫn của nhóm sản phẩm tương ứng, chỉ cần lấy đường dẫn sau <tên miền Haravan>/collections.

Lưu ý:

  • Để nhập nhiều nhóm sản phẩm, Nhà bán hàng nhập Danh mục và Danh mục EN với mỗi dòng là một nhóm sản phẩm. Các dòng này được phân biệt bằng url sản phẩm.
  • Việc nhập nhóm sản phẩm bằng cách import file dữ liệu chỉ thực hiện được khi tạo mới sản phẩm, không thực hiện được khi cập nhật sản phẩm.
  • Khi xuất danh sách sản phẩm, nhóm sản phẩm không được hệ thống truy xuất.