Tác vụ thêm mới hay chỉnh sửa đồng loạt nhiều sản phẩm sẽ nhanh chóng hơn khi nhập liệu sản phẩm bằng file.


Nội dung

1) Các bước nhập file sản phẩm

Bạn cần Xuất file sản phẩm từ admin Haravan. Sau đó:

 1. Kiểm tra email để Tải file dữ liệu. 
 2. Nhập/chỉnh sửa thông tin file > Bấm Lưu file.
 3. Truy cập Haravan, chọn Sản phẩm > chọn Tất cả sản phẩm. 
 4. Chọn nút Thao tác kế bên nút “Tạo sản phẩm”. 
 5. Chọn Nhập dữ liệu.
 6. Chọn Chọn file để tải file vừa chỉnh.
 7. Tìm file đã chỉnh và chọn Open để tải file lên hệ thống.
 8. Chọn Nhập dữ liệu.
 9. Chọn Đồng ý.
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider

2) Định dạng file và trường thông tin bắt buộc 

 


GIAO DIỆN


Ý NGHĨA

Định dạng file .CSV (Comma Separated Values)


Dung lượng nhẹ hơn file Excel. Dùng để điều chỉnh số lượng ít sản phẩm. 
Định dạng file .XLS (Excel)
Phù hợp khi chuyển thông tin từ hệ thống bán hàng khác sang Haravan & điều chỉnh số lượng lớn sản phẩm.


note

Lưu ý | 

 • Xem giải thích các trường thông tin khác tại Bảng mô tả các trường thông tin file nhập liệu sản phẩm ở mục 3
 • Cả hai định dạng file chỉ có thể lưu trữ dạng văn bản. Vì thế, hình ảnh cần có URL & được lưu trong hosting cụ thể. Nên lưu sẵn hình ảnh lên nền tảng Online như Google Photo để dễ nhập liệu.
 •  Khi nhập sản phẩm bằng file, dung lượng hình ảnh không được quá 2MB, trường hợp sản phẩm mới có dung lượng hình ảnh quá 2MB thì sẽ không update được. Tương tự như vậy, các sản phẩm đã có trước đó nhưng có hình ảnh quá 2MB, khi nhập lại file sẽ bị mất hình ảnh.

 


THÔNG TIN 

BẮT BUỘC


CHÚ Ý

URL (Đường dẫn liên kết sản phẩm)


Không chứa khoảng trắng. Có thể chứa ký tự, chữ số, dấu gạch ngang. Tên (Tên của sản phẩm)
Thống nhất với cách đặt tên trước đó trong hệ thốngThuộc tính 1


Thuộc tính thứ 1 của sản phẩm, yếu tố tối thiểu phân biệt với sản phẩm khác.Giá trị thuộc tính 1


Biến thể thứ 1 của sản phẩm. 

3) Các trường sản phẩm trong file .csv và .xls

Nếu mở các file bằng excel hoặc Google Sheets, dòng đầu tiên của file sản phẩm mẫu chứa các trường được mô tả cụ thể dưới đây:Lưu ý: Các trường thông tin chỉ nhận gía trị Yes/No chỉ có ý nghĩa khi xuất file dữ liệu, không có hiệu lực khi nhập file lên hệ thống. 

4) Các trường hợp đặc biệt

TH1: Nhập 1 sản phẩm - 1 biến thể - 1 hình

Bạn cần Xuất file sản phẩm và tải file từ email về máy. Sau đó:

 1. Mở file dữ liệu, tạo 1 dòng sản phẩm trống. 
 2. Copy Paste 1 dòng sản phẩm có sẵn.
 3. Điều chỉnh URL - Tên sản phẩm - Thuộc tính 1 & Giá trị thuộc tính 1 (Biến thể). 
 4. Thêm link hình là link có đuôi .jpg.
 5. Lưu file và tải file lên admin Haravan như hướng dẫn Nhập sản phẩm bằng file


Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider


TH2: Nhập 1 sản phẩm - 2 biến thể trở lên - 2 hình trở lên

Bạn cần Xuất file sản phẩm và tải file từ email về máy. Sau đó:

 1. Mở file dữ liệu, tạo 1 dòng sản phẩm trống. 
 2. Copy Paste 1 dòng sản phẩm có sẵn, dán vào dòng trắng vừa tạo.
 3. Điều chỉnh URL - Tên sản phẩm - Thuộc tính 1 & giá trị thuộc tính 1 (Biến thể).
 4. Thêm link hình là link có đuôi .jpg.
 5. Copy-paste dòng sản phẩm vừa tạo thành số lượng dòng tương ứng với số hình muốn thêm. 
 6. Thay đổi các link hình khác tương ứng của sản phẩm này. 
 7. Xóa các thuộc tính giống nhau của dòng sản phẩm này.
 8. Lưu file và tải lên máy như hướng dẫn Nhập sản phẩm bằng file. 


Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider