Hiện Haravan hỗ trợ 2 định dạng file là .xls (excel).csv (csv)


Haravan khuyến cáo bạn nên tải file mẫu về trước khi nhập dữ liệu. 


Một cách khác là Nhà bán hàng có thể trích xuất các sản phẩm đã có và nhập theo mẫu từ file được xuất.


Các trường thông tin bắt buộc phải có bao gồm:

  • Url

  • Tên sản phẩm

  • Thuộc tính 1

  • Giá trị thuộc tính 1


Vui lòng xem chi tiết hơn tại đây.