Có thể thay đổi được.


Bạn vào mục Kênh bán hàng -> Website -> Thao tác -> Tùy chỉnh ngôn ngữ -> thay đổi chữ bạn muốn.
Bạn vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại đây