Có thể thay đổi được.


Bạn vào mục Cấu hình ➨ Thanh toán ➨ kéo xuống cuối trang ➨ Ngôn ngữ trang thanh toán ➨ Tùy chỉnh ➨ thay đổi chữ bạn muốn.


Bạn vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại đây