Ở Haravan thì mục Nhóm sản phẩm chia làm 2 loại, tương ứng với 2 cách tạo nhóm sản phẩm.

  • Nhóm sản phẩm tự chọn (nhóm sản phẩm thủ công): bạn sẽ thêm sản phẩm bằng cách thủ công, chọn từng sản phẩm bạn muốn để cho vào nhóm.
    (Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây)

  • Nhóm sản phẩm tự động (nhóm sản phẩm theo điều kiện) : sản phẩm sẽ được thêm vào nhóm một cách tự động dựa trên các điều kiện bạn đã thiết lập cho nhóm.
    (Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây)

Lưu ý: Nhóm sản phẩm khi được thiết lập sẽ không thể thay đổi.