Ở Haravan thì mục Nhóm sản phẩm chia làm 2 loại, tương ứng với 2 cách tạo nhóm sản phẩm.

  • Nhóm sản phẩm tự chọn: bạn sẽ thêm sản phẩm bằng cách thủ công, chọn từng sản phẩm bạn muốn để cho vào nhóm.
    (Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây)

  • Nhóm sản phẩm tự động: sản phẩm sẽ được thêm vào nhóm một cách tự động dựa trên các điều kiện bạn đã thiết lập cho nhóm.
    (Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây)


Lưu ý: Nhóm sản phẩm sẽ được quyết định là tự chọn hoặc thủ công khi lần đầu bạn khởi tạo và không thể thay đổi.