Ở Haravan thì mục Nhóm sản phẩm chia làm 2 loại, tương ứng với 2 cách tạo nhóm sản phẩm.

  • Nhóm sản phẩm tự chọn (nhóm sản phẩm thủ công): bạn sẽ thêm sản phẩm bằng cách thủ công, chọn từng sản phẩm bạn muốn để cho vào nhóm.
    (Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây)

  • Nhóm sản phẩm tự động (nhóm sản phẩm theo điều kiện) : sản phẩm sẽ được thêm vào nhóm một cách tự động dựa trên các điều kiện bạn đã thiết lập cho nhóm.
    (Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây)