1. Direct

Đến từ 03 nguồn sau: (1) Khách hàng đến mua tại POS (2) Điền URL website vào trình duyệt mua hàng trực tiếp trên Website của bạn (3) Mua hàng từ HaraSocial


2. Referral

Đơn hàng đến từ các nguồn giới thiệu như sàn thương mại điện tử, quảng cáo Google, đơn hàng tạo từ trang quản trị admin (ngoài trừ kênh bán hàng Phone)