Có thể.


Bạn thao tác như sau:

  1. Từ Trang quản trị ➨ Blog.
  2. Chọn bài viết bạn muốn thiết lập ngày đăng
  3. Bạn kéo đến phần Hiển thị, thiết lập ngày hiển thị cho bài viết.
  4. Nhấn Cập nhật để hoàn tất.


Lưu ý: Để thiết lập được ngày hiển thị, bài viết blog phải có trạng thái là “Hiển thị”.


Bạn vui lòng xem chi tiết hơn tại đây, phần Ẩn/Hiện bài viết.