Bạn có thể lên lịch đăng bài trước cho bài viết blog

Bạn thao tác như sau:

1. Từ Trang quản trị ➨ Blog.
2. Chọn bài viết bạn muốn thiết lập ngày đăng
3. Bạn kéo đến phần Hiển thị, chọn Thiết lập ngày cụ thể để thiết lập ngày hiển thị cho bài viết.

4. Nhấn Cập nhật để hoàn tất.


Lưu ý: Để thiết lập được ngày hiển thị, bài viết blog phải có trạng thái là “Hiển thị”.