Trong Haravan, bạn có thể ẩn từng bài viết một hay ẩn cùng lúc nhiều bài viết.

  • Ẩn từng bài viết một: Vào chi tiết bài viết blog và chọn Ẩn trong mục Hiển thị
  • Ẩn cùng lúc nhiều bài viết: Chọn các bài viết muốn ẩn, chọn Thao tác và Hủy xuất bản

Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây, phần Ẩn/Hiện bài viết.