Trong Haravan, bạn có thể ẩn từng bài viết một hay ẩn cùng lúc nhiều bài viết.

  • Ẩn từng bài viết một
  • Ẩn cùng lúc nhiều bài viết


Bạn vui lòng xem chi tiết tại đây, phần Ẩn/Hiện bài viết.