Có thể thêm nội dung thông báo ở trang thanh toán. 


Bạn vào mục Cấu hình ➨ Thanh toán ➨  xử lý đơn hàng ➨ Nội dung thông báo thêm.