Có. 


Bạn vào mục Cấu hình → Thanh toán → Tài khoản khách hàng và chọn như hình