Nếu sau khi thêm phiên bản sản phẩm bị báo lỗi có thể bạn đã thêm quá nhiều phiên bản sản phẩm, dẫn đến khi vào sản phẩm đó load không nỗi. 

Hệ thống Haravan hiện hỗ trợ 100 phiên bản / 1 sản phẩm

Bạn nên xóa bớt phiên bản để sản phẩm của bạn không vượt giới hạn này.